fbpx

รัฐบาลประเทศแคนาดามีแผนที่จะรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศมากกว่า 1.2 ล้านคนภายใน 3 ปีนี้

Marco Mendicino รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง เปิดแผนที่จะนำผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศแคนาดาภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งแคนาดาได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องการ  ผู้ย้ายถิ่นฐานประเภท “แรงงานฝีมือ สมาชิกในครอบครัว และผู้ลี้ภัย” เข้าสู่ประเทศแคนาดา

โดยแคนาดาได้ตั้งเป้าหมายที่จะมี “ผู้อยู่อาศัยถาวรใหม่” เพิ่มมากขึ้นถึง 401,000 คน ในปี 2021 /  411,000 คน ในปี 2022 และ 421,000 คน ในปี 2023

ซึ่งรายละเอียดของแผนสำหรับนำเข้าผู้ย้ายถิ่นฐานในปี 2021 ที่จะถึงนี้ ประกอบไปด้วย

  • กลุ่มเศรษฐกิจ 232,000 คน

  • กลุ่มครอบครัว 103,500 คน

  • ผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง 59,500 คน

  • อีก 5,500 คน เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

และจากแผนปีที่แล้วที่ทางแคนาดาได้กล่าวว่า จะนำผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามามากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงระยะเวลาสามปี แต่ก็เกิดวิกฤต COVID-19 เสียก่อน ซึ่งวิกฤตนี้ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการเดินทางมายังประเทศแคนาดา จึงทำให้กระบวนการรับผู้ย้ายถิ่นฐานสะดุดตัวลงไป แต่สำหรับในปีหน้ารัฐบาลแคนาดายังคงมุ่งมั่นที่จะต้อนรับ “ผู้อยู่อาศัยใหม่” เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของแคนาดาขับเคลื่อนต่อไปได้

จากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา Mendicino กล่าวว่า “ ผู้ย้ายถิ่นฐานจะช่วยขับเคลื่อนจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อมารองรับโครงการสำคัญของรัฐ เช่น โครงการดูแลสุขภาพ ฯลฯ”

และ Mendicino ยังกล่าวต่ออีกว่า เขามั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แม้จะมีผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ก็ตาม ซึ่งการดำเนินการตามข้อจำกัดต่างๆในการเดินทางนั้นในขณะนี้จะมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแคนาดา

ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เห็นว่ารัฐบาลประเทศแคนาดามุ่งเน้นการดึงดูดคนงาน เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านแรงงานในภูมิภาคต่างๆของประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ในขณะนี้

ที่มา : https://www.cbc.ca/news/politics/mendicino-immigration-pandemic-refugees-1.5782642?fbclid=IwAR0JW82GxgWdcOkiNFsShnIeiXoeQqMo0DYkMbqc2lizKds3JlhJHgC5n8w

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา