fbpx

โปรแกรม AIPP ทำงานอย่างไร ?
เจาะลึกรายละเอียดการทำงานของ 4 รัฐในเขตแอตแลนติก

Atlantic Immigration Pilot Program คือ โปรแกรมการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาใน 4 เขตแอตแลนติก

ซึ่งโปรแกรม AIPP นี้เป็นโครงการนำร่องส่งเสริมในการโยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา และโปรแกรมนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางของแคนาดากับ 4 รัฐในเขตแอตแลนติก ได้แก่ New Brunswick, Nova Scotia , Prince Edward Island และ Newfoundland and Labrador

โดยที่โปรแกรม AIPP นี้แต่ละรัฐก็จะมีข้อกำหนดและกระบวนการกำหนดนายจ้างของแต่ละรัฐ ดังนี้

New Brunswick

ในส่วนของรัฐ New Brunswick นั้นนายจ้างที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกำหนดดังต่อไปนี้

 • นายจ้างต้องการจ้างผู้สมัครระหว่างประเทศแบบเต็มเวลาและนอกฤดูกาล
 • นายจ้างและธุรกิจของพวกเขามีชื่อเสียงและมีสถานะที่ดี และ
 • นายจ้างมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการในการตั้งถิ่นฐานของผู้สมัครระหว่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามมาด้วย

Nova Scotia

ในส่วนของรัฐ Nova Scotia นั้นนายจ้างที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกำหนดดังต่อไปนี้

 • มีธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในสถานะที่ดี
 • ให้ข้อมูลความต้องการแรงงาน
 • มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรผู้ให้บริการในการชำระบัญชีและการเก็บรักษา
 • แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจ้างงานในพื้นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
 • รับสมัครแรงงานต่างประเทศ
 • ระบุข้อเสนองานที่ถูกต้องเต็มเวลาและไม่ตรงตามฤดูกาลที่ลงนามร่วมกับคนงานต่างชาติ
 • จัดทำแผนการตั้งถิ่นฐานเป็นรายบุคคลที่ลงนามร่วมกับแรงงานต่างชาติ

Prince Edward Island

ในส่วนของรัฐ Prince Edward Island นั้นนายจ้างที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกำหนดดังต่อไปนี้

 • ต้องการจ้างผู้สมัครเต็มเวลานอกฤดูกาลและต่างประเทศ
 • มีสถานะที่ดีตามมาตรฐานและกฎหมายระดับจังหวัดและรัฐบาลกลาง
 • แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคุณในการรับและตอบสนองความต้องการในการตั้งถิ่นฐานของผู้สมัครระหว่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามและตกลงที่จะทำเช่นนั้น
 • ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดการรายงานสำหรับโปรแกรม

Newfoundland and Labrador

ในส่วนของรัฐ Newfoundland and Labrador นั้นนายจ้างที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกำหนดดังต่อไปนี้

 • นายจ้างต้องการจ้างผู้สมัครระหว่างประเทศแบบเต็มเวลาและนอกฤดูกาล
 • นายจ้างและธุรกิจของพวกเขาก่อตั้งขึ้นและยังคงอยู่ในสถานะที่ดี 
 • นายจ้างได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับและตอบสนองความต้องการในการตั้งถิ่นฐานของผู้สมัครระหว่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามมาด้วย

ที่มา : https://www.cipcanada.com/atlantic-immigration-pilot-program-aipp/

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา