fbpx

Growing Canada’s future

ผู้อพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาให้ก้าวไปข้างหน้าในหลากหลายแขนงด้วยกัน มีทั้งศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การกีฬา และการประกอบธุรกิจ

ศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องจากมีผู้อพยพจากทั่วโลกเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่าประเทศแคนาดานั้นมีทั้ง ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักเขียน ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งบุคคลเหล่านี้บางรายเป็นผู้อพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ และสร้างชื่อเสียงให้กับแคนาดา

 • มีผู้อพยพจำนวนมากกว่า 80,000 รายที่ทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรม
 • 1 ใน 4 ของผู้อพยพประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะและช่างฝีมือ
 • มากกว่า 26% ของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะ อย่างเช่น โรงละคร แฟชั่น นิทรรศการและดีไซน์เนอร์ เป็นผู้อพยพที่ย้ายเข้ามาอยู่ในแคนาดา
 • มากกว่า 3,000 ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศแคนาดานั้นเป็นเจ้าของโดยผู้อพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแคนาดา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแคนาดานั้น ส่วนหนึ่งมาจากผู้อพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้นำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา จนทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 • 34% ของประชากรที่ประกอบอาชีพในแวดวงวิจัยและวิทยาศาสตร์นั้นล้วนเป็นชาวต่างชาติ
 • ผู้อพยพมากกว่า 500,000 คนที่ประกอบอาชีพในแวดวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)
 • 24% ของผู้อพยพเป็นแรงงานสำคัญของชาติ โดยสามารถจำแนกประเภทของงานที่ทำได้แก่
  1. คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 40 %
  2. วิศวกร 41 %
  3. มากกว่า 50 % ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมี

สาธารณสุข

มีประชากรมากกว่า 1.8 ล้านคนในประเทศแคนาดาทำงานในแวดวงสาธารณสุข มากกว่า 500,000 รายที่ทำงานในด้านนี้นั้นอายุมากกว่า 55 ปี นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่ปี บุคลากรเหล่านี้จะถึงเวลาเกษียณอายุ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้อพยพหลายๆ คนที่สนใจอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานในโรงพยาบาล เป็นต้น

 • มีจำนวนผู้อพยพถึง 36 % ที่ประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรและแพทย์ในประเทศแคนาดา โดยมี 39 % เป็นหมอฟัน 27 % เป็นพยาบาลวิชาชีพ และ 35% เป็นพยาบาลผู้ช่วย
 • ในปี 2011-2016 นั้น มีจำนวนผู้อพยพมากกว่า 40% ที่ประกอบอาชีพในแวดวงสาธารณสุข

การกีฬา

การกีฬาของประเทศแคนาดานั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศ ปัจจัยทางฤดูกาล (แคนาดามี 4 ฤดูกาล) และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น อย่างเช่น กีฬาฮอกกี้ กีฬาฤดูหนาวประจำชาติแคนาดาที่เริ่มมีการเล่นขึ้นครั้งแรกในปี 1800 และบาสเก็ตบอล ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Dr. James Naismith ชาวแคนาดาในปี 1891

 • ผู้อพยพมากกว่า 2,800 รายที่ทำงานในแวดวงการกีฬา เช่น นักกีฬาประเภทต่าง ๆ โค้ชและกรรมการตัดสินในการแข่งกีฬา
 • 20% ของผู้อพยพในแคนาดานั้นประกอบอาชีพเป็นโค้ชกีฬา

ภาคธุรกิจ

ในภาคธุรกิจของประเทศแคนาดานั้น ผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศแคนาดา โดยมีประชากรจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านรายที่เป็นนายจ้างตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจกา

เนื่องจากมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดอัตราการแข่งขันขึ้นภายในสังคม มีสินเค้าและบริการต่าง ๆ มากมายให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย และในอนาคต
เหล่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้อพยพจะเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาอย่างแน่นอน

 • ผู้อพยพจำนวนมากกว่า 600,000 รายเป็นนายจ้างตนเอง
 • ผู้อพยพจำนวนมากกว่า 15,000 รายที่ประกอบอาชีพในแวดวงการเงิน การสื่อสารและธุรกิจบริการ
 • ผู้อพยพจำนวนมากกว่า 12,000 รายที่ประกอบอาชีพในแวดวงการค้า สื่อโฆษณาและการบริการอื่น ๆ
 • ผู้อพยพจำนวนมากกว่า 12,000 รายที่ประกอบอาชีพในแวดวงการก่อสร้าง การคมนาคม การผลิตและการสาธารณูปโภค

 

Resource : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/immigration-matters/growing-canada-future.html

ติดต่อเรา