fbpx

ใบอนุญาตทำงาน (WPP)

ใบอนุญาตทำงาน (WPP)

โปรแกรมใบอนุญาตทำงาน (WPP)

โปรแกรมใบอนุญาตทำงาน (WPP)

ทำไมการโยกย้ายถิ่นฐานสำคัญต่อประเทศแคนาดา

เนื่องจากแนวโน้มอัตราการเติบโตของประชากรแคนาดาที่ลดลง ก่อให้เกิดขนาดของเศรษฐกิจที่ลดลง

  • 25% ของประชากรคานาดามีอายุ 65 ปีขึ้นไป และคาดว่าประมาณ 5 ล้านคนจะเกษียณอายุในปี 2023 เทียบเท่ากับอัตราการเกษียณอายุอยู่ที่ 1 ใน 2 คน ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 1 ใน 4

รัฐบาลแคนาดาต้องการเพิ่มอัตราการเติบโตของประชากรเป็นระดับ 2.1 โดย ณ ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 1.6

  • คาดว่าในปี 2035 การเติบโตของประชากรแคนาดาจะมาจากผู้อพยพ
  • ประมาณการว่าจนถึงปี 2035 แคนาดาจะรับผู้อพยพเข้าประเทศปีละ 350,000 คน เพื่อให้เพียงพอต่ออัตราแรงงานที่ต้องการ

โปรแกรม Work Permit

คลิกเพื่อดูข้อมูล

โปรแกรม Work Permit

เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการในประเทศแคนาดาว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกประเทศแคนาดาได้ โดยต้องผ่านกระบวนการ LIMA

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากโครงการ Work Permit

คลิกเพื่อดูข้อมูล

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากโครงการ Work Permit

• ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของทั้งผู้สมัครและผู้ติดตามทุกคน
• สถานภาพผู้อยู่อาศัยชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ข้อแตกต่างระหว่าง AIPPกับ WPP

AIPPWPP
การศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้าง
ระยะเวลา เป็นผู้อาศัยถาวร เป็นผู้อาศัยชั่วคราว
ระดับภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน (CLB 4.0) ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้าง
ขั้นตอนในการดำเนินการโครงการ ไม่สอบสัมภาษณ์ แค่ยื่นเอกสาร ตามดุลพินิจของรัฐบาล
ลักษณะงาน เปิดกว้างทุกงาน ขึ้นอยู่กับกระบวนการ LIMA
ประกันสุขภาพ ฟรีประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจ้างงาน
วัตถุประสงค์ เป็นผู้อาศัยถาวร เป็นผู้อาศัยชั่วคราว
ติดต่อเรา